Evropski sud za ljudska prava – osnovni podaci i pravila suda

Evropski sud za ljudska prava – ECHR (European Court of Human Rights, Cour europeenne des Droits de l’ Homme) je sudska institucija Saveta Evrope, osnovana 1959. godine, za zaštitu prava i sloboda garantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (1950).

Sud je postao stalna institucija zaštite ljudskih prava u Evropi 1. novembra 1998. godine, kada je stupio na snagu Protokol 11 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Pre uvođenja ovog protokola, sudsku funkciju je, pored Suda, obavljala i Evropska komisija za ljudska prava (1954). Protokol je ukinuo Komisiju, ali je ona nastavila sa radom do 31. oktobra 1999. godine radi okončanja tekućih postupaka.

U prve tri godine samostalnog postojanja Evropskog suda za ljudska prava, broj sporova je uvećan za oko 130%. Tokom 1998. godine bilo je evidentirano 5.979 predmeta, a 2001. godine 13.858. Sedište Suda nalazi se u Strazburu u Francuskoj.

Ako želite da saznate više o Evropskom sudu za ljudska prava, možete preuzeti sledeće publikacije na engleskom jeziku:

ECHR – Facts and Figures 1959-2009

ECHR – Facts And Figures (1998-2008)

ECHR – Rules of Court

Organisation Chart of the ECHR